Krajanský dotazník mapujúci potreby krajanov v roku 2020

Zdielat
Tweet

Dotazník zostavil a odpovede zozbieral pred koncom roku 2020 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Odpovedalo takmer 500 respondentov/krajanov z celého sveta. Všetky odpovede sú uložené v súbore XLSX, ktorý si môžete stiahnuť a podrobnejšie preskúmať.

Prehľadný zoznam otázok a odpovedí na tomto webe spracoval Andrej Probst na základe dát získaných cez žiadosť o sprístupnenie informácií (info žiadosť) od ÚSŽZ.

Žiaľ, dotazník nebol odborne zostavený, väčšina otázok sa pýta respondenta na odhady za všetkých krajanov, miesto skutkového stavu vecí samotného krajana a počet odpovedí z jednotlivých krajín nekoreluje s počtom krajanov v danej krajine. Nie je možné na základe zozbieraných dát robiť nejaké použiteľné závery. Užitočné môžu byť aspoň odpovede na otvorené otázky, ktoré sú označené hviezdičkou ako [*], najmä posledné tri otázky 56., 57. a 58. V poslednej otázke sa dozviete, aké problémy najčastejšie trápia našich krajanov:

Od 15. februára do 31. marca 2021 prebehne po celom svete sčítanie obyvateľov elektronickou formou, ktoré získa okrem iného aj základné údaje o našich krajanoch. Na Slovensku má sčítanie na starosti Štatistický úrad SR. Pre hlbšie zmapovanie potrieb krajanov a ich potencionálnej pomoci pre Slovensko by bolo vhodné odborne zostaviť nový dotazník.


<< > >>


Zoznam všetkých otázok